گـــوش دادن

تسهیــل کردن

حــمایت کردن

بی بی گل غنی

سیاست درهای باز

سیاست درهای باز برای همه اقشار جامعه


صدها نفر به شکل گروپی و یا انفرادی از سراسر افغانستان غرض شریک ساختن نگرانی ها، آرزو ها و دست آورد های شان با جلالتمآب خانم اول ملاقات نموده اند و ملاقات مینمایند. 
دفتر جلالتمآب خانم اول به حیث یک مجرا برای این شهروندان عمل نموده تا خواست های شان را به مراجع مربوطه دولت راجع سازد.


چگونه ملاقات را تنظیم نمایید؟


لطفاً با ایمیل آدرس info@firstlady.gov.af با ما به تماس شوید. 
از شما در رابطه به دلیل ملاقات با جلالتمآب خانم اول و همچنان معلومات در رابطه به فعالیت های خود تان و یا گروپ شما سوالات پرسیده خواهد شد. 
بعداً دفتر در رابطه به زمان ملاقات رهنمایی خواهند نمود.


با کی ها ملاقات خواهد نمود؟


جلالتمآب خانم اول با کمال میل میخواهد با همه اقشار جامعه دیدار نمایند. 
بخصوص خواهان ملاقات گروپ های میباشند که در توسعه جامعه افغانی فعالیت دارند تا توانایی های آنها را انکشاف داده تا بتوانند به اهداف خود برسند. 
برای دفتر جلالتمآب خانم اول کدام بودیجه اجرایوی تخصیص داده نشده، به عباره دیگر این دفتر پول برای توزیع کردن ندارد بلکه میتواند در قسمت ارتباط دادن و دسترسی به اطلاعات کمک نماید.


اخبار و پروگرامهای اخیر