گـــوش دادن

تسهیــل کردن

حــمایت کردن

بی بی گل غنی

دیدگاه و هدف

دیدگاه

دیدگاه ما ایجاد یک افغانستان مرفه میباشد، جای که تمام افغان ها به خصوص خانم ها بدون در نظر داشت سمت، نژاد، جنسیت و یا موقف مورد احترام قرار گیرد.

هــدف

هدف ما بهبود ارائه خدمات با کیفیت به تمام جمعیت آسیب پذیر از طریق نظارت و مهیا ساختن امکانات میباشد.

بخشهای مورد نظر

نیازمندی های اساسی در افغانستان بسیار زیاد میباشد. با توجه به ماهیت غیر سیاسی بودن و جدیدالتاسیس بودن این دفتر، ساحات مورد نظر قرار ذیل میباشد:
• ارزیابی نیازمندی های افراد آسیب پذیر
• تمرکز بالای ایجاد زمینه های کاری و ارتقای ظرفیت 
• دسترسی به بخش صحی با کیفیت، تحصیلات با کیفیت و خدمات حقوقی با کیفیت بخصوص به سطح ولایات
• فرهنگ افغانی و تمدن اسلامی

وروستي خبرونه او پروګرامونه