تمدن اسلامی

موجودیت چندین دهه جنگ و ویرانی باعث گردید تا بسیاری از منابع با ارزش کشور خویش را که در آرشیف و کتابخانه ها موجود بودند، از دست بدهیم. حال وقت آن است تا با مقالات علمی که توسط علماء افغانستان از ادوار مختلف تاریخ در رابطه به تمدن اسلامی نوشته شده احیا نمایم. لطفاً‌ مقالات خویش را با ما در اینجا شریک سازید. info@old.firstlady.gov.af