ستایش از تلاش های خانم پلوشه عمری در قمست آگاهی دهی در مورد سرطان

۲۶ میزان ۱۳۹۹
Erorr
جلالتمآب رولا (بی بی گل) غنی، بانوی اول کشور در حضور داشت هیئت مدیره بیناد مجادله علیه سرطان افغانستان با خانم پلوشه عمری و همکارش عبدالعزیز پکتین دیدار نمود. پلوشه عمری در همکاری با آقای عبدالعزیز پکتین کتاب را در مورد سرطان ثدیه نوشته اند که به گفته وی این کتاب بیشتر جنبه آگاهی دهی دارد تا خانم ها بتوانند معاینات خودی ثدیه را انجام داده و تدابیر احتیاطی را قبل از انتشار این مرض کشنده اتخاذ نمایند. همچنان آقای پکتین اضافه کردند که این کتاب به اساس موضوعات علمی استوار بوده و برای نوشتن این کتاب از منابع معتبر علمی بین المللی استفاده صورت گرفته است. در ادامه خانم نسرین اوریاخیل ريیس شورای عالی طبی افغانستان و رييس هیئت مدیره بنیاد مجادله علیه سرطان تلاش های خانم عمری را مورد ستایش قرار داده و وعده سپردند که بعد از بررسی برای تکثیر این کتاب کوشش های لازم را انجام خواهند داد و اضافه کردند که میخواهند در همکاری با خانم پلوشه با خانم های هلمند در قسمت آکاهی دهی در مورد سرطان ثدیه کار نماید. برعلاوه اعضای هیئت مدیره بنیاد مجادله علیه سرطان از ملاقات این دختر خانم اظهار خرسندی نموده و تلاش های خانم عمری را در قسمت آگاهی دهی در مورد سرطان ثدیه در ولایت ناامن هلمند مورد ستایش قرار دادند. متاسفانه زنان هنوز هم از صحبت کردن در مورد سرطان ثدیه و رفتن نزد داکتر ابا میورزند که بعداً در اثر انتشار بیش از حد سرطان، باعث مرگ شان میشود. در خاتمه، بانوی اول کشور تلاش های خانم عمری را مورد ستایش قرار داده و از اینکه وی در یک ولسوالی ناامن کشور توانسته ابتکار به خرج دهد و خواهران خود را کمک نماید، اظهار سپاس و قدردانی نمودند. در ضمن بانوی اول گفتند موجودیت همچو اشخاص مانند پلوشه عمری ما را به داشتن یک افغانستان مرفه امیدوار میسازد.