دیدگاه و هدف

حین اجرای مراسم تحلیف جلالتمآب داکتر اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان که به تاریخ ۷ میزان ۱۳۹۳ مطابق ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۴ دایر گردیده بود، جناب ایشان از خانم خویش اظهار سپاس گذاری نموده و در رابطه به تآسیس دفتر خانم اول جمهوری اسلامی افغانستان اشاره نمودند. تصمیم تاسیس دفتر خانم اول به اساس لیاقت و سابقه کاری جلالتماب خانم اول با بیجا شده گان داخلی (IDPs) و اطفال که در سرک های کابل کار مینمایند، بوجود آمد که دفتر متذکره در قسمت فعالیت های اجتماعی و غیر سیاسی تمرکز خواهد داشت، که بدین ترتیب دفتر خانم اول جمهوری اسلامی افغانستان در میزان سال ۱۳۹۳ مطابق اکتوبر ۲۰۱۴ تاسیس گردید.

دیدگاه

دیدگاه ما ایجاد یک افغانستان مرفه میباشد، جای که تمام افغان ها به خصوص خانم ها بدون در نظر داشت سمت، نژاد، جنسیت و یا موقف مورد احترام قرار گیرد.

هــدف

هدف ما بهبود ارائه خدمات با کیفیت به تمام جمعیت آسیب پذیر از طریق نظارت و مهیا ساختن امکانات میباشد.

بخشهای مورد نظر

نیازمندی های اساسی در افغانستان بسیار زیاد میباشد. با توجه به ماهیت غیر سیاسی بودن و جدیدالتاسیس بودن این دفتر، ساحات مورد نظر قرار ذیل میباشد:
• ارزیابی نیازمندی های افراد آسیب پذیر
• تمرکز بالای ایجاد زمینه های کاری و ارتقای ظرفیت 
• دسترسی به بخش صحی با کیفیت، تحصیلات با کیفیت و خدمات حقوقی با کیفیت بخصوص به سطح ولایات
• فرهنگ افغانی و تمدن اسلامی