دیدگاه و هدف

حین اجرای مراسم تحلیف جلالتمآب داکتر اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان که به تاریخ ۷ میزان ۱۳۹۳ مطابق ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۴ دایر گردیده بود، جناب ایشان از خانم خویش اظهار سپاس گذاری نموده و در رابطه به تآسیس دفتر خانم اول جمهوری اسلامی افغانستان اشاره نمودند. تصمیم تاسیس دفتر خانم اول به اساس لیاقت و سابقه کاری جلالتماب خانم اول با بیجا شده گان داخلی (IDPs) و اطفال که در سرک های کابل کار مینمایند، بوجود آمد که دفتر متذکره در قسمت فعالیت های اجتماعی و غیر سیاسی تمرکز خواهد داشت، که بدین ترتیب دفتر خانم اول جمهوری اسلامی افغانستان در میزان سال ۱۳۹۳ مطابق اکتوبر ۲۰۱۴ تاسیس گردید.

دیدگاه و هدف

دیدگاه ما ایجاد یک افغانستان مرفه میباشد، جای که تمام افغان ها به خصوص خانم ها بدون در نظر داشت سمت، نژاد، جنسیت و یا موقف مورد احترام قرار گیرد.

هــدف

هدف ما بهبود ارائه خدمات با کیفیت به تمام جمعیت آسیب پذیر از طریق نظارت و مهیا ساختن امکانات میباشد.

بخشهای مورد نظر

نیازمندی های اساسی در افغانستان بسیار زیاد میباشد. با توجه به ماهیت غیر سیاسی بودن و جدیدالتاسیس بودن این دفتر، ساحات مورد نظر قرار ذیل میباشد:
• ارزیابی نیازمندی های افراد آسیب پذیر
• تمرکز بالای ایجاد زمینه های کاری و ارتقای ظرفیت 
• دسترسی به بخش صحی با کیفیت، تحصیلات با کیفیت و خدمات حقوقی با کیفیت بخصوص به سطح ولایات
• فرهنگ افغانی و تمدن اسلامی