اوریـــــــــدل

آسانتیا برابرول

مـــلاتـــړکـول

بي بي ګل غني

موخه او لیدلوری

لیدلوری

زمونږ لید لوری د یو هوسا افغانستان جوړول دي، چیرې چې ټول افغانان په تیره بیا میرمنې له کومي سمتې، نژادې او جنسې توپیرونو نه پرته د درنښت وړ وي.

مــوخــه

زمونږ موخه د نظارت او آسانتیاو د برابرولو له لاری ټول اړمند ولس ته د با کیفیته خدمتونو رسول دي.

د پام وړ برخې

د افغانستان بنسټیزې اړتیاوي ډیرې دي. د دې دفتر د غیر سیاسی او نوي جوړ شوي ماهیت په نظر کښې نیولو سره، د پام وړ برخې په لاندې ډول دي:

• د اړمندو کسانو د اړتیاو ارزونه 

• د کار آسانتیا برابرول او د وړتیا لوړول

• با کیفیته روغتیا، زده کړې، او حقوقي خدمتونو ته لاسرسئ په تیره بیا د ولایاتو په کچه 

• افغاني دود او اسلامي تمدن

اخبار و پروگرامهای اخیر