د ښځې نړیوالې ورځ په ویاړ د لومړۍ میرمنې پیغام

۵ قوش ۱۳۹۶